Skip to main content

Ein Cyfleusterau

Mae ein hadeilad hyfryd newydd o’r radd flaenaf yng Nghaerfyrddin wedi’i adeiladu’n arbennig i safon uchel, gan roi ystyriaeth i gynaliadwyedd amgylcheddol. Mae'n olau ac yn eang ac wedi'i gynllunio'n feddylgar i flaenoriaethu cysur a lles ein cleifion (a'u bodau dynol!)

Maes Parcio

Rydym yn cynnig digon o leoedd parcio ar y safle ac mae ein lleoliad yn hawdd ei gyrraedd. Sut i ddod o hyd i ni

Ystafell aros

Mae ein hystafell aros yn olau, yn awyrog ac yn gyfforddus, gyda threfniant seddi bwth a man aros ar wahân i gathod yn unig. Mae hyn yn caniatáu preifatrwydd ac i leihau straen ac unrhyw ryngweithio digroeso rhwng anifeiliaid anwes.

Ystafelloedd Ymgynghori

Mae gennym bedair ystafell ymgynghori o faint, felly mae gennym ddigon o le ar gyfer ein gwaith ymchwilio a phrofi. Mae un ystafell wedi'i chynllunio ar gyfer cathod a chleifion llai, ac un arall ar gyfer ymweld â chleifion mewnol neu fel gofod pwrpasol ar gyfer ffarwelio â'ch anifail anwes.

Labordy

Mae gennym ein labordy ein hunain ar y safle a gallwn gynnig ystod eang o brofion. Bydd llawer o'n profion yn rhoi canlyniadau'r un diwrnod, rhai mewn cyn lleied ag 20 munud. Mae gennym berthynas agos ag un o'r labordai milfeddygol mwyaf blaenllaw yn y wlad a gellir trefnu unrhyw brawf na allwn ei gynnal yn fewnol yn gyflym. Darganfod mwy am ein gwasanaethau labordy.

Ardal Clinigol
Rydym wedi rhoi llawer o ystyriaeth i ddyluniad ein ardal glinigol i’n galluogi i ddarparu’r gofal, y monitro a’r driniaeth orau bosibl i gleifion. Rydym wedi pibelli ocsigen meddygol ym mhob rhan o'r practis ac awyru arbenigol i ddarparu llif aer glân a diogel. Mae gennym dair theatr lawdriniaeth bwrpasol, un yn benodol i driniaethau deintyddol. Mae ein man gwaith yn fawr, yn lân ac yn olau, ac mae'r cynllun wedi'i ddylunio i ganiatáu llif rhwng ein wardiau, ein hystafell baratoi lawfeddygol, y theatrau llawdriniaeth a'r ystafell ddelweddu.
Ystafell ddelweddu

Mae gennym yr offer delweddu mwyaf diweddar, sy'n cynnwys:

Pelydr-X digidol

Mae gennym system pelydr-x digidol, gyda delweddau ar gael i ni o fewn eiliadau. Mae ein system ddigidol yn system DR (Radiograffeg Ddigidol) o’r radd flaenaf. Mae’r rhan fwyaf o bractisau’n dal i ddefnyddio CR (Casette Radiography), sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r ddelwedd gael ei throsglwyddo i blât ac yna ei phrosesu i ffurfio delwedd ddigidol, tra bod ein system DR newydd yn syth ac yn darparu’r delweddau cliriaf sydd ar gael.

Peiriant uwchsain

Mae ein peiriant uwchsain lefel uchel yn darparu llwyfan delweddu uwch ac yn ein galluogi i ddarparu diagnosis mwy cywir a chyflym. Mae ganddo nodweddion i alluogi arddangosfa Doppler hynod sensitif i ddelweddu llif a chyfeiriad y gwaed, a nodweddion gwell i roi cyflwyniad meinwe dilys wrth sganio briwiau anarferol.

Laser

Rydym hefyd yn falch o allu cynnig laser therapiwtig o'r cryfder uchaf. Gellir defnyddio hwn i helpu gyda gwella clwyfau, lleihau poen, arthritis a lleihau llid. Siaradwch ag un o'n milfeddygon neu nyrsys am ragor o wybodaeth.

Wardiau

Rydym wedi rhoi ystyriaeth ofalus i'r hyn sydd orau i'n cleifion. Mae gennym wardiau ysbyty pwrpasol ar wahân ar gyfer gwahanol rywogaethau, a gellir monitro pob ward yn hawdd a chael mynediad iddi o’n prif ardal driniaeth. Mae gan ein wardiau cwn a chathod gyflenwad ocsigen meddygol ar gyfer ein cleifion mwyaf critigol.

Ward cŵn

Mae ein Ward cŵn yn cynnig llawer o unedau cenel cerdded i mewn mawr gyda phaneli gwydr, ac mae ein cenelau wedi'u trefnu mewn ffordd i leihau straen i'n cleifion.

Ward cathod

Adeiladwyd ein ward cathod gyda statws cyfeillgar i gathod mewn cof. Mae ein condos cathod wedi'u gwneud o Perspex yn lle dur gwrthstaen i fod yn gynhesach ac yn dawelach, yn ogystal â hawdd i'w glanhau. Mae ein hunedau arhosiad hir yn yr ysbyty yn fwy ac mae ganddynt ardal ar wahân ar gyfer yr hambwrdd sbwriel i ffwrdd o fan gorffwys cyfforddus. Mae ein ward cathod wedi'i lleoli i ffwrdd o'r ward cwn fel na fydd ein cleifion yn cael eu haflonyddu.

Ward Ynysu

Mae gennym Ward Ynysu ar wahân i ganiatáu i ni gadw unrhyw gleifion a allai fod yn heintus yn yr ysbyty yn gyfforddus ac yn ddiogel i ffwrdd oddi wrth y cleifion eraill.

Ward Egsotig

Rydym yn un o ychydig bractisau sydd â ward anifeiliaid egsotig pwrpasol. Mae hwn hefyd yn cynnwys uned cerdded i mewn mawr ar gyfer rhywogaethau mwy, neu i ganiatáu i gwningod a moch cwta symud o gwmpas yn rhydd. Mae gennym unedau i ddarparu llety diogel, priodol ar gyfer adar ac ymlusgiaid, gyda'r tymheredd cywir a darpariaethau UV. Mae ein ward egsotig wedi’i lleoli i ffwrdd o’r wardiau cathod a chwn, er mwyn lleihau unrhyw sŵn neu straen i rywogaethau sensitif.

Darganfod mwy am ein gwasanaeth Egsotig.

OUR FACILITIES
Gobeithiwn yn fuan fod yn:

Cyfeillgar i Gathod

Cat Friendly

We will be working towards attaining ISFM Cat Friendly Clinic status and have designed our facilities with this in mind. We have a dedicated cat-only waiting area, cat consultation room, and a dedicated Feline Ward with large, comfortable and quiet cat ‘condos’; all to minimise stress and promote the well-being of our feline patients.

Cyfeillgar i Gwningod

Rabbit Friendly

Byddwn hefyd yn anelu at ennill statws Cyfeillgar i Gwningod RWAF. Mae gennym Ward Egsotig bwrpasol gyda thai y gellir cerdded i mewn iddo ar gyfer cwningod. Mae gan ein milfeddyg Kevin brofiad a gwybodaeth yn eu gofal milfeddygol.