Skip to main content

Brechiadau

Mae ein practis yn cynnig brechiadau arferol ar gyfer cŵn, cathod, cwningod a ffuredau. Mae brechiadau yn chwarae rhan bwysig wrth amddiffyn eich anifail anwes rhag clefydau heintus difrifol a allai fod yn angheuol, a hefyd atal yr heintiau peryglus hyn rhag lledaenu i eraill.

Cŵn

Brechlynnau Craidd Cŵn: Anhwylder, Parvovirus, Hepatitis Heintus, Leptospirosis

Brechlynnau a Argymhellir i Gŵn: Peswch Cenel

Brechlynnau Ychwanegol: Cynddaredd (os ydych yn bwriadu teithio dramor)

Cwrs cychwynnol: dau frechiad 2 – 4 wythnos ar wahân (yn dibynnu ar y brechlyn), fel arfer yn dechrau o 6-8 wythnos oed (mae'r rhan fwyaf o gŵn bach yn cael eu brechiad cyntaf tra'u bod yn dal gyda'r bridiwr).

Ar ôl ail frechiad eich ci bach, rydym yn argymell aros o leiaf 1 wythnos cyn mynd ag ef allan am dro fel ei fod wedi’i ddiogelu’n llawn. Dylech hefyd sicrhau bod microsglodyn wedi'i fewnblannu a'i fod yn gyfredol gyda'ch manylion.

Argymhellir brechiad atgyfnerthu bob blwyddyn er mwyn cynyddu imiwnedd.

Vaccinations for Dogs

Cathod

Brechlynnau Craidd: Ffliw cathod (Calicivirus, Herpesvirus), Enteritis Heintus (Panleucopaenia/Parvovirus), Lewcemia

Brechlynnau Ychwanegol: Cynddaredd (os ydych yn bwriadu teithio dramor)

Cwrs cychwynnol: dau frechiad 3 – 4 wythnos ar wahân, fel arfer rhwng 8 a 9 wythnos oed.

Hyd nes y bydd eich cath fach wedi'i brechu'n llawn, wedi'i microsglodynnu a'i hysbaddu, fe'ch cynghorir i'w cadw yn eich cartref.

Argymhellir brechiad atgyfnerthu bob blwyddyn er mwyn cynyddu imiwnedd.

Vaccinations for Cats

Cwningod

Brechlynnau Craidd: Mycsomatosis, RHD1, RHD2 (RHD = Clefyd Gwaedlif Cwningen)

Dim ond un dos o frechlyn sydd ei angen ar gwningod i gynnig amddiffyniad am hyd at 12 mis.

Argymhellir brechiad atgyfnerthu bob blwyddyn er mwyn cynyddu imiwnedd.

Vaccinations for Rabbits

Ffuredau

Brechlynnau Craidd: Firws distemper

Nid oes unrhyw frechlynnau ffuredau penodol wedi'u trwyddedu i'w defnyddio yn y DU. Fodd bynnag, rhoddir brechlyn distemper cŵn i ffuredau. Mae tystiolaeth i awgrymu bod hyn yn effeithiol er bod ei ddefnydd yn all-drwydded, felly bydd pob ffured yn cael ei asesu i benderfynu a yw'n ddoeth brechu. Mae distemper yn glefyd anghyffredin ond difrifol mewn ffuredau sy'n aml yn dechrau gyda pheswch, tisian a rhedlif o'r llygaid a'r trwyn ac sy'n angheuol yn ddieithriad.

Cwrs cychwynnol: Dau bigiad 3-4 wythnos ar wahân. Argymhellir brechiad atgyfnerthu bob blwyddyn er mwyn cynyddu imiwnedd.

Vaccinations for Ferrets

Yn ystod eich apwyntiad brechu byddwn yn cynnal gwiriad iechyd, yn trafod iechyd eich anifail anwes ac unrhyw gwestiynau sydd gennych, ac yn gwneud ein gorau i wneud i’ch anifail anwes deimlo’n gyfforddus. Fel arfer cyfunir y brechlynnau yn un pigiad, a roddir o dan y croen. Yr eithriad i hyn yw'r brechlyn peswch cenel, sy'n cael ei roi i'r trwyn neu'r geg. Byddwch yn cael cerdyn cofnod brechu i ddod yn ôl bob blwyddyn i ni ei gwblhau pryd bynnag y rhoddir brechiad. Mae hyn ar gyfer eich cofnodion eich hun, a bydd angen hyn fel arfer ar gyfer unrhyw gynelau neu wasanaethau gofal cŵn y gallech fod am eu defnyddio.

Os yw eich brechiad yn hwyr, cysylltwch â'r practis cyn gynted â phosibl am ein cyngor. Ar gyfer rhai brechiadau, mae cyfnod byr o amser a all fynd heibio cyn bod angen ailgychwyn y cwrs, ond mae hyn yn dibynnu ar y brechlyn ac oedran a chyfnod brechu'r anifail anwes. Gall ein milfeddygon eich cynghori ar yr opsiwn gorau.