Skip to main content

Presgripsiynau & Fferyllfa

Fel practis milfeddygol a gymeradwyir gan yr RCVS, rydym yn gallu stocio, storio a rhagnodi meddyginiaethau ar gyfer anifeiliaid. Mae gennym fferyllfa llawn stoc ac rydym yn ymdrechu i gadw stoc dda o feddyginiaeth.

Os hoffech wneud cais am bresgripsiwn amlroddadwy ar gyfer meddyginiaeth y mae eich anifail anwes yn ei gymryd ar hyn o bryd, neu am bresgripsiwn ar gyfer diet, cysylltwch â'r practis neu gwnewch gais ar-lein.

Fel arfer byddwn yn gofyn am o leiaf 24 awr o rybudd ar gyfer unrhyw bresgripsiynau, gan fod yn rhaid i bob presgripsiwn gael ei awdurdodi gan filfeddyg.

Mae presgripsiynau ysgrifenedig hefyd ar gael ar gais (codir tâl am y gwasanaeth hwn). Os ydych yn bwriadu cael meddyginiaeth ar-lein trwy bresgripsiwn gweler y Fferyllfeydd Achrededig VMD a restrir ar y ddolen ganlynol: www.vmd.defra.gov.uk/InternetRetailers/accredited-retailers.aspx

Sylwch fod cyfyngiadau ar hyd yr amser y gallwn ragnodi ar ei gyfer, a bydd hyd y presgripsiwn yn dibynnu ar y math o feddyginiaeth, y cynllun triniaeth bresennol, ymateb eich anifail anwes i'r driniaeth bresennol, ac weithiau'r argaeledd canlyniadau profion gwaed diweddar.

Ar gyfer y cleifion hynny sy'n cael meddyginiaeth barhaus, rhaid i filfeddyg ailwirio'r claf yn rheolaidd (ac mae hyn yn berthnasol i driniaeth barasitaidd arferol ar bresgripsiwn yn unig hefyd). Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol, gan mai dim ond ar ôl asesiad clinigol o'r claf y gall milfeddygon yn y DU ddosbarthu neu ragnodi meddyginiaeth. Yn y rhan fwyaf o achosion, cynhelir ailasesiadau clinigol bob tri neu chwe mis. Gall amlder hyn ymddangos yn ormodol i rai cleientiaid, ond cofiwch, o ran heneiddio corff, bod blwyddyn ym mywyd ci neu gath yn cyfateb i tua saith mewn bywyd dynol, felly mae ailwiriadau bob tri mis yn cyfateb i wirio gan feddyg claf dynol am feddyginiaeth barhaus bob rhyw ddwy flynedd.

Ar gyfer triniaeth chwain a llyngyr, cyn belled â bod eich anifail anwes yn cael ei weld gennym ni am wiriad iechyd a phwysau o leiaf unwaith bob 12 mis (gall y pigiad atgyfnerthu blynyddol gyfrif am hyn) a'i fod yn bwysau sefydlog, rydym fel arfer yn hapus i ragnodi ar gyfer hyd i 12 mis. Fel arfer byddwn yn mynnu bod anifeiliaid ifanc sy'n tyfu yn ymweld yn fwy rheolaidd i wirio pwysau nes iddynt gyrraedd pwysau sefydlog, er mwyn sicrhau eu bod yn cael y dos cywir.