Skip to main content

Gofal Deintyddol

Rydym yn cynghori bod eich anifail anwes yn cael archwiliad proffesiynol o leiaf unwaith y flwyddyn fel y gellir archwilio ei ddannedd a'i ddeintgig. Nid yw anifeiliaid bob amser yn dangos arwyddion amlwg o boen ac felly ni allant bob amser ddweud wrthym am unrhyw broblemau y gallent fod yn eu cael gyda’u cegau, megis datblygiad tartar, llid y deintgig a heintiau dannedd.

Mae gennym Ystafell Ddeintyddol bwrpasol yn y practis, sy'n ein galluogi i lanhau'r dannedd a thynnu dannedd yn drylwyr lle bo angen.

Rhai arwyddion o glefydau deintyddol mewn anifeiliaid anwes yw:

  • Newidiadau mewn archwaeth

  • Peidio â bwyta / anhawster bwyta / cnoi ar un ochr i'r geg a/neu ollwng bwyd

  • glafoerio/glafoerio gormodol

  • Pawennu’r geg

  • Anadl drwg

  • Dannedd budr / staen

  • Deintgig llidus neu waedu

  • Chwydd wyneb

  • Ymddygiad tawel neu dawel

Os bydd eich anifail anwes yn dangos unrhyw un o’r symptomau uchod, trefnwch apwyntiad i weld un o’n tîm cyn gynted â phosibl. Mae ein milfeddygon a’n nyrsys bob amser yn hapus i roi cyngor o ran hylendid deintyddol eich anifail anwes, ac fel gyda’r rhan fwyaf o bethau, gofal ataliol yw’r dull mwyaf effeithiol.

Cwningod - Nid cathod a chwn yn unig sydd angen gofal deintyddol rheolaidd, mae hefyd yn bwysig mewn cwningod ac anifeiliaid bach eraill. Gan fod cysylltiad rhwng diet a chlefyd deintyddol mewn llysysyddion bach, mae'n hanfodol sicrhau bod y rhan fwyaf o'u diet yn cynnwys gwair / ffibr o ansawdd da. Rydym yn cynghori archwiliadau deintyddol rheolaidd (yn aml gellir gwneud hyn yn ystod archwiliadau iechyd a brechiadau blynyddol) ac mae gennym offer deintyddol arbenigol i drin y cleifion hyn.