Skip to main content

Tystysgrifau Teithio a Iechyd Anifeiliaid Anwes

Rydym yn falch o gael ‘Filfeddygon Swyddogol’ (OVs) fel rhan o’n tîm milfeddygol. Nid yw pob milfeddyg yn Filfeddygon Swyddogol - mae hwn yn statws a benodwyd gan y llywodraeth sy'n caniatáu cwblhau a chymeradwyo gwaith papur angenrheidiol y llywodraeth i ganiatáu i'ch anifeiliaid anwes deithio dramor.

O 1af o Ionawr 2021 ni chaniateir i’r DU roi neu ddefnyddio Pasbort Anifeiliaid Anwes ar gyfer Teithio i Anifeiliaid Anwes o fewn yr UE. Ers i’r DU adael yr UE, mae gwaith papur teithio anifeiliaid anwes wedi dod yn fwy cymhleth wrth deithio o fewn yr UE. Mae’r system bresennol yn aml yn golygu cyhoeddi dogfen swyddogol, ‘Tystysgrif Iechyd Anifeiliaid’ (AHC). Mae AHC, ynghyd ag unrhyw ddogfennaeth swyddogol arall, yn ofyniad cyfreithiol er mwyn dod â'ch anifail anwes i'r DU neu fynd ag ef i wlad yn yr UE heb gwarantîn.

Pet Travel & Animal Health Certificates

Er mwyn cael Tystysgrif Iechyd Anifeiliaid, mae'n rhaid i'ch anifail anwes fod â microsglodyn a chael brechiad y gynddaredd diweddaraf. Os oes angen brechiad y gynddaredd ar eich anifail anwes, dim ond o leiaf 21 diwrnod ar ôl y brechiad rhag y gynddaredd y gellir llofnodi'r AHC a dim cyn hynny. Dim ond 10 diwrnod cyn teithio y gellir rhoi Tystysgrif Iechyd Anifeiliaid (bydd gennych 10 diwrnod i adael y wlad). Unwaith y cânt eu cyhoeddi, gellir eu defnyddio ar gyfer teithio rhwng gwledydd yr UE (a’r DU) am hyd at bedwar mis o’r dyddiad y bydd eich anifail yn dod i mewn i’r UE.

Os yw eich anifail anwes yn teithio i wlad y tu allan i’r UE yna bydd rheolau gwahanol yn berthnasol. Gweler y ddolen yma www.gov.uk/take-pet-abroad Mae'n well bod yn gwbl barod ac edrych ar wefan y llywodraeth ar gyfer teithio i anifeiliaid anwes am ragor o wybodaeth. Cyfrifoldeb perchennog yr anifail anwes yw darganfod pa ddogfennau sydd eu hangen ar gyfer y wlad, gan fod gofynion teithio yn newid yn rheolaidd dros amser. Hyd yn oed os ydych wedi teithio gyda’ch anifail anwes o’r blaen, byddem yn dal i’ch cynghori i sicrhau nad yw’r gofynion wedi newid.

Gall y gwaith papur sydd ei angen fod yn feichus ac mae'n amrywio, yn dibynnu ar y wlad. Os oes gennych gynlluniau i deithio gyda'ch anifail anwes, byddem yn eich cynghori i ddarganfod y gofynion ar gyfer eich gwlad a chysylltu â ni cyn gynted â phosibl gydag amlinelliad o'ch cynlluniau. Weithiau gall fod yn broses hir ac efallai y bydd angen profion, triniaeth neu frechiadau penodol ar rai gwledydd cyn teithio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â'r feddygfa a byddwn yn hapus i helpu.